AVISO LEGAL

O presente Aviso Legal regula o acceso por parte do usuario do sitio web (en diante, o “Usuario“) aos contidos proporcionados por “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”. A simple utilización da información contida nesta páxina web implica a total aceptación do Aviso Legal, polo que lle aconsellamos encarecidamente que acceda a el cada vez que regrese a este sitio web, dada a súa constante actualizació.

 

INFORMACIÓN XERAL.
En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE), poñemos no seu coñecemento que a titular do dominio “www.mamoa.gal” é “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” ( C.I. F B277731) Urzaiz, 69 36204 Vigo (Pontevedra). Pode contactar connosco no número de teléfono 986 074 749, ou a través do e-mail info@mamoa.gal

Para o desenvolvemento da súa actividade, “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” dispón da correspondente autorización administrativa, segundo establece a normativa vixente e o seu órgano supervisor, e consta debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra: T 3798, L 3798, F 32, S 8, H PO 53209, I/A 3.

 

CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN
Os formularios presentes en “www.mamoa.gal” poden encherse no idioma que vostede desexe; con todo, “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” non se fai responsable dos erros ou da imposibilidade de atender a súa solicitude que o uso dun idioma inadecuado puider causar.

O envío de calquera dos formularios de pedido supón unha vía de contratación electrónica nos termos que recoñece a Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información. En base á devandita lei, “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” infórmalle de que o correcto envío dos datos veraces e necesarios, e a posterior efectividade no pago serán os únicos trámites a cumprir para tal contratación. O documento en que esta se formalice será almacenado nas nosas oficinas durante o tempo legalmente obrigatorio, onde se manterá accesible para o seu acceso, rectificación ou cancelación. Pode encher os formularios en calquera idioma oficial en territorio nacional.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Os contidos do sitio web (URL), tanto textos, imaxes, deseño gráfico, código fonte, logos, marcas, etc., ou ben os seus dereitos están cedidos, ou ben son titularidade exclusiva de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” e están amparados pola normativa reguladora da Propiedade Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida a reprodución, modificación, distribución ou manipulación dos mesmos.

“MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S.L.” é a titular exclusiva de todos os dereitos de propiedade intelectual, industrial e análogos que puidesen recaer sobre o Sitio web. Así mesmo, quedan reservados en favor de “MAMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”, todos os dereitos sobre calquera Contidos, Servizos ou elementos da súa propiedade que se incorporasen no Sitio web, incluíndo, a título meramente enunciativo e non limitativo, aqueles elementos que conforman a aparencia visual, imaxe gráfica e outros estímulos sensoriais das páxinas web que conforman o Sitio web;

  • arquitectura de navegación;
  • os códigos fonte das páxinas web
  • imáxes,
  • grabacións
  • programas de ordenador
  • base de datos
  • tecnoloxía
  • logotipos e signos distintivos.

“MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S.L.”resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web, así como a súa configuración, prestacións ou condicións xerais, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

A empresa non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web, nin asumirá responsabilidade algunha por problemas técnicos ou fallos que se produzan durante a conexión a Internet.

Tampouco garante a ausencia de virus nin doutros elementos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático, polo que exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan producirse no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

 

RESERVA DE DEREITOS
O usuario comprométese a non retirar, suprimir, alterar, manipular nin de ningún xeito modificar:
Aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que ben “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” ou ben os lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial (por exemplo, copyright, ©, ® e ™, etc.).
Os dispositivos técnicos de protección ou identificación que poidan conter os Contidos (por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.).
O acceso, visualización e, no seu caso, descarga dos Contidos e/ou Servizos realizarase sempre e en todo caso con fins estritamente persoais e non comerciais.

“MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” se reserva todos os dereitos relacionados coa propiedade intelectual e industrial sobre os elementos do seu sitio web, e non concede ningunha outra licenza ou autorización de uso ao usuario sobre a súa Propiedade distinta da que expresamente se detalla na presente cláusula.

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Da Información: “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” non se fai responsable da veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, e actualización da información fornecida a través de “www.mamoa.gal”. Os contidos desta páxina son de carácter informativo, polo que “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” non se responsabiliza das decisións tomadas polo usuario a partir das mesmas, nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou en terceiros con base na información obtida neste sitio web.
Da calidade do servizo: O usuario admite coñecer e ser consciente da existencia na Rede de virus, vermes e outros elementos maliciosos. Corresponde ao usuario a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes programas informáticos daniños, sen que “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” sexa responsable dos danos producidos nos equipos informáticos do usuario ou de terceiros durante o seu acceso ao sitio web.
Da dispoñibilidade do Servizo: O acceso ao Portal require de servizos e subministracións por parte doutros prestadores de servizos da sociedade da información, cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento escapa ao control de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”. Por conseguinte, os servizos provistos a través do Portal poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles en calquera momento. “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.
Dos contidos accedidos en ou a través do Portal: O presente sitio web permite o acceso a ligazóns e outras páxinas web (en diante, “Sitios Enlazados”). Nestes casos, “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co que dispón a LSSI, polo que só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non actuase coa dilixencia debida para retirar os devanditos contidos. Se considera que un dos Sitios Enlazados inclúe contidos ilícitos ou inadecuados deberá comunicarllo a “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”, quen actuará con toda dilixencia para retirar as ligazóns que sexa conveniente. “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”, pois, tampouco se fai responsable dos contidos e servizos ofrecidos nos Sitios Enlazados, polo que non responde dos danos producidos polo seu ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro ou inutilidade.

 

LICENCIA DE LIGAZÓNS
Todo ligazón de terceiros a este web deberá selo á súa páxina principal ou de entrada.
Os usuarios e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer unha ligazón entre a súa páxina web e o Sitio web deberán cumprir as condicións seguintes que a continuación se detallan. Calquera outra pretensión de ligazón distinta da estipulada na presente cláusula requirirá a previa aceptación por escrito de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”.
O usuario non poderá reproducir, nin imitar, total ou parcialmente, o contido do Sitio web, nin a aparencia gráfica do mesmo, (“ look and feel”), nin realizará marcos (“ frames”) nin ligazóns ensamblados (“ link inline”) das páxinas de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” .
Non se creará un browser, marco, nin unha contorna ou barra de navegación sobre as páxinas do Sitio web.
Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, incorrectas ou denigratorias sobre o Sitio web, “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” ou calquera das Propiedades “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” e, en particular, non se declarará nin dará a entender que “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” colabora ou é un socio colaborador e/ou que en calquera forma supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece a ligazón.
A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”, excepción feita daqueles signos que formen parte do mesma ligazón ou aqueloutras Propiedades que fosen licenciadas con anterioridade por escrito por “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”.
A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

“MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quen incumpra as seguintes prohibicións:

 

PROHIBICIÓNS
Queda expresamente prohibido:

Utilizar calquera dos contidos e servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.”.
Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.
Reproducir, copiar, distribuír, comunicar, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de “MÁMOA DESEÑOS VIVOS, S. L.” ou de terceiros ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos informáticos.
A obtención ou mesmo o intento de obtención dos contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización da Web, dos Servizos e/ou dos Contidos.

 

LEXISLACIÓN
O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Para toda cuestión litixiosa relacionada con este Sitio web será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para iso os Xulgados e Tribunais de Vigo, Pontevedra (España).

Vigo, 2017